Позовна заява про стягнення аліментів – зразок

Позовна заява про стягнення аліментів – зразок

Позовна заява про стягнення аліментів

pozovna-zayava-pro-styagnennya-alimentiv

Позовна заява про стягнення аліментів – є шаблонним зразком документа. Тому, попереджаємо користувачів сайту сімейного адвоката по розлученням, аліментам, поділу майна подружжя та іншим сімейним справам rozirvannya.com.ua, які будуть використовувати даний шаблон при складанні власної Позовної заяви про стягнення аліментів про їх особисту відповідальність за зміст складеного документа. І нагадуємо, що  при самостійному складанні Позовної заяви про стягнення аліментів Ви повинні не лише користуватись даним шаблоном, а й чітко дотримуватись вимог Сімейного кодексу України та норм Цивільного процесуального кодексу України, що регламентують вимоги до оформлення Позової заяви про стягнення аліментів.

Теплодарський міський суд Одеської області
65490, Одеська обл, м. Теплодар,
вул. Комунальна, З

Заявник:

ПІБ

Паспорт  (серія, виданий)

Місце проживання

Місце реєстрації

Тел.

Ел. адреса

Боржник:

ПІБ

Паспорт (серія, виданий)

ІПН

Місце проживання

Місце реєстрації

Тел.

Ел. адреса

інші дані, які ідентифікують боржника невідомі

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА про стягнення аліментів

 

__________ року я, (ПІБ позивача), _____ року народження, уклала шлюб з (ПІБ відповідача), _____ року народження, який ми зареєстрували _____ року у ________ (зазначається відділ реєстрації актів цивільного стану, в якому зареєстровано шлюб, наприклад – у Зарічному районному у місті Суми відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіально­го управління юстиції у Сумській області), про що зроблений актовий запис №_______ .

Якщо батьки не перебували в шлюбі, то зазначаємо про фактичні шлюбні відносини, коли такі відносини виникли та припинились.

У шлюбі у нас народилася дитина (ПІБ дитини), ________ року народження, що підтверджується свідоцтвом про на­родження №_____ від______ року.

Якщо дитина народилась не у шлюбі, то зазначаємо: “Від наших стосунків у нас народилася дитина …”

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується довідкою про склад сім’ї від ______ року.

Шлюб між мною та відповідачем розірвано _____ року, що підтверджується копією рішення суду (зазначаються назва суду, який при­ймав відповідне рішення, дата судового рішення, номер справи, напри­клад – рішення Зарічного районного суду м. Суми від 12.10.2015 по справі № 591/1453/15; якщо позивач та відповідач у шлюбі не перебували або шлюб не розірвано, то нічого не зазначаємо).

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України (надалі – СК Украї­ни), батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а відповідач з ____ року (зазначаємо час, з якого відповідач припинив утримувати дитину) не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.

Відповідно до ст. 150 СК України, батьки зобов’язані виховувати ди­тину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані піклува­тися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної серед­ньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки зобов’язані пова­жати дитину. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.

Таким чином, дитині повинен бути забезпечений належний рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Такий належний рівень у будь-якому разі не повинен бути меншим, ніж прожитковий мінімум.

Такий рівень я одна не зможу забезпечити, тому батько, який є здо­ровим та працездатним, зможе сплачувати аліменти на рівні 1/4 частини з усіх видів заробітку (доходу) (якщо позивач має намір стягувати алі­менти в твердій грошовій формі, то зазначається конкретна сума ко­штів: наприклад – 1500 грн.), оскільки працює в (напри­клад – TOB «Сервіс») на посаді (наприклад – бухгалтера) та має постійний дохід у розмірі (наприклад – 6 500 грн).

Обов’язково зазначаємо в позові місце роботи, посаду і розмір заро­бітної плати відповідача. Бажано до позову додати довідку про доходи відповідача. Якщо є складнощі в отриманні такої довідки, то необхідно просити суд про її витребування з місця роботи відповідача. Якщо відповідач не має доходів і не працює, то зазначаємо про це та вказуємо розмір аліментів, котрі ви маєте намір стягнути (наприклад – 1500 грн.)

У відповідності до ст. 141 СК України мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлю­бі між собою.

Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необ­хідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Таким чином, при сплаті відповідачем аліментів у зазначеному вище розмірі забезпечується наша рівність при несенні обов’язку утримання дитини.

Крім цього, відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182- 184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен урахову­вати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чо­ловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожитко­вого мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істот­не значення.

Так, відповідач інших осіб на утриманні не має, він працездатний, отримує дохід, має нерухоме майно, транспортний засіб, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати такий розмір аліментів.

Якщо зазначаються будь-яка з вищеперерахованих обставин, то необ­хідно додати до позову докази, які їх підтверджують (документи, довідки, витяги з реєстру нерухомого майна, реєстраційне свідоцтво на авто і т.д.)

Відповідно до п.6 ч.З ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.

Відповідно до п.7.4.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалось.

Відповідно до п.8 ч.З ст.175 ЦГЖ України зазначаю перелік докумен­тів та інших доказів, що додаються до заяви _________ , – зазначаю докази, які не можуть бути подані разом з позовною заявою (за наявності).

Відповідно до п.8 ч.З ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Згідно із п.9 ч.З ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати становлять (витрати за надання правової до­помоги), що підтверджується квитанцією. (В разі відсутності витрат зазначаємо про їх відсутність). Очікую понести такі витрати ______ .

У відповідності із п. 10 ч.З ст. 175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Від сплати судового збору за подання позову про стягнення аліментів я звільнена на підставі п.З ч.І ст.5 Закону України «Про судовий збір».

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 150, 180-184 СК України, керуючись ч. ст. 174,175 ЦПК України, –

ПРОШУ СУД:

Якщо стягуються аліменти в частині від заробітної плати

Стягнути з (ПІБ відповідача), ______ року на­родження, на користь  (ПІБ позивача), ______ року наро­дження, аліменти на утримання неповнолітнього сина (доньки) (ПІБ дитини), ______ року народження, в розмірі 1/2 частини з усіх видів заробітку (доходу), але не менше 50 відсотків прожиткового мініму­му для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з (зазначаємо дату подання позову) і до повноліття дитини.

Якщо стягуються аліменти в твердій сумі

Стягнути з (ПІБ відповідача), ______ року на­родження, на користь (ПІБ позивача), ______ року наро­дження, аліменти на утримання неповнолітнього сина (доньки) (ПІБ дитини), ______ року народження, в розмірі 1500 гривень, щомісячно, починаючи стягнення з (зазначаємо дату подання позову) і до повноліття дитини.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу.
  2. Копія рішення суду про розірвання шлюбу (за наявності).
  3. Копія свідоцтва про народження.
  4. Довідка про склад сім’ї.
  5. Копія паспорту.
  6. Копія облікової картки платника податків.
  7. Копія позовної заяви разом з доданими документами для відпо­відача.

«__ »_____ 2022 року (підпис) ________________ (Прізвище, ініціали)

Звертайтеся в нашу міжнародну юридичну компанію і ми допоможемо Вам підготувати необхідні документи швидко та якісно, а також надамо Вам юридичну консультацію по сімейним справам.

Оцініть статтю
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
ROZIRVANNYA
Додати коментар